Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Met de website wordt hier bedoeld: vogel-verkoop.nl

De algemene bepalingen van vogel-verkoop.nl gelden vanaf 1 januari 2022 en gelden voor alle apparatuur/software waarmee onze website wordt benaderd en gebruikt.

Met beheer wordt nadrukkelijk bedoeld: de beheerder(s) welke zijn verbonden aan de website en de moderator(s) welke verbonden zijn aan de website.

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met deze bepalingen en u bent akkoord gegaan hiermee toen u Uw aanmelding heeft geactiveerd.

Op onze website mogen advertenties worden geplaatst die met vogels en toebehoren te maken heeft. Advertenties welke niet tot onze doelgroep behoren, zullen zonder kennisgeving vooraf worden verwijderd. Er wordt in deze gevallen geen restitutie verleent van eventuele betalingen voor top advertenties. Herhaling van het plaatsen van onjuiste advertenties kan leiden tot verwijdering van uw account op onze website.

Advertenties kunnen links bevatten naar andere websites. Het beheer is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt.

Het beheer is niet verantwoordelijk voor hetgeen in de advertentie wordt vermeld. De advertentie wordt door het beheer niet op juistheid, redelijkheid, kwaliteit en actualiteit beoordeelt. Het gegeven dat een advertentie op onze website staat, houdt niet in dat het beheer de diensten of het aanbod aanbeveelt.

Het beheer aanvaardt geen enkele aansprakelijk indien een gebruiker een advertentie plaatst, welke strijdt met algemeen aanvaarde waarden en normen, welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving en welke mogelijk een afbeelding bevat waarop anderen dan adverteerder rechten kunnen doen gelden.

In geval van een advertentie, waarin vogels worden aangeboden of gevraagd, die onder de de Nederlandse Flora en Faunawet vallen, zijn de adverteerder en koper aansprakelijk voor een juiste overdracht van het aangebodene. Onze website kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor kosten die voortvloeien uit overtredingen die gemaakt worden door de koper of verkoper. Controle van de eventueel bijbehorende papieren en ringen op geldigheid zijn te allen tijde een verantwoordelijk voor de partijen. Deze verantwoordelijkheid kan nooit aan de website toegeschreven worden.

De website kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor misstanden welke voortkomen uit een overeenkomst tussen koper en verkoper. Wij zijn slechts een platform om koper en verkoper bij elkaar te brengen, waarbij de website geen enkele bemoeienis heeft met de onderhandelingen, staat, gezondheid en prijs van hetgeen ter overname wordt aangeboden. In deze zijn wij daarom nooit verantwoordelijk voor welke schade er is ontstaan tussen partijen.

Advertenties moeten betrekking hebben op vogels en/of aanverwante artikelen. In geval van twijfel zal het beheer, na overleg net betrokkenen, beslissen of de advertentie geoorloofd is. Indien een advertentie om deze reden niet geoorloofd is, zal deze worden verwijderd met in achtneming van het eerder benoemde regel met betrekking tot het verwijderen van advertenties,

Advertenties en de eventueel bijbehorende vogels, mogen geen vogels bevatten die in Nederland niet zijn toegestaan.

Onder vogels die niet zijn toegestaan vallen, naast de bovenstaande alinea, ook vogels die duidelijk ziek zijn, vogels die met de hand zijn grootgebracht, vogels die nog niet zelfstandig zijn of vogels waarvan duidelijk is dat het welzijn geschaadt wordt door verkoop of ruil.

Bij aanbod van vogels , welke onder de Flora en Faunawet vallen, is het verplicht om de gegevens van de pootring te vermelden in de advertentie. Ook dient u Uw kweeknummer te vermelden in de advertentie.

Foto�s van vogels die u plaatst op onze website, zijn uw eigendom of vrij van rechten. In alle gevallen waarin dit niet het geval is, zijn wij gerechtigd om de advertentie te verwijderen, met in achtneming het eerder beschreven in deze voorwaarden. Kosten welke voortvloeien uit door claims van derden zoals fotograven en andere belanghebbenden inzake het auteursrecht zullen onherroepelijk op uw worden verhaald.

Wanneer uw advertentie is ingevuld, dat wil zeggen, u heeft het aangeboden of gevraagde item gekocht dan wel verkocht, dient u uw advertentie te verwijderen. In geval van een topadvertentie, waar u kosten heeft gemaakt, geldt geen recht op restitutie. In ieder geval zal uw advertentie na 14 dagen worden verwijderd, zonder berichtgeving vooraf. Uiteraard mag u de advertentie opnieuw aanbieden, als zijnde een nieuwe advertentie.

Advertenties mogen op geen enkele wijze in strijd zijn met het Nederlandse of Europese recht

Het beheer heeft geen enkele verplichting om advertenties te wijzigen of te actualiseren. Het beheer is ook niet aansprakelijk voor hetgeen in de advertentie staat vermeld, en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten en schade die ontstaat en/of ontstaan is tussen partijen.

Als bezoeker of gebruiker van deze website stemt U ermee in dat wij uw gegevens opslaan, voor zover deze nodig zijn voor de juiste werking van de website. Een specificatie van ons privacy beleid is op de website geplaatst, en bent u mee akkoord gegaan met de activatie van uw account.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om een advertentie te rapporteren bij het beheer door middel van de knop �klacht over de advertentie�. Het beheer zal de advertentie beoordelen en zo nodig verwijderen, dan wel laten wijzigen door de adverteerder.

Het beheer heeft het recht om deze voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen, zonder berichtgeving vooraf.

Op deze Algemene Voorwaarden en op onze website is het Nederlands recht van toepassing.

 

Betaling van topadvertenties en sponsorbijdragen

Betalingen voor topadvertenties en gesponsorde links komen ten goede aan Handelsbedrijf Winssen. De website vogel-verkoop.nl is een product en eigendom van Handelsbedrijf Winssen.

Contactgegevens

vogel-verkoop.nl is een product van Handelsbedrijf Winssen.

Handelsbedrijf Winssen

Bongerd 58

6645 AZ Winssen

KvK: 85072745

Mail:� info@vogel-verkoop.nl

Telefoon: 06-488 9 1346

 

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart U ook in te stemmen met de privacy polic op onze website.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.